Prywatność


I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego Offer.pl zwanego dalej Serwisem.


2. Właścicielem i Operatorem serwisu Offer.pl i administratorem danych osobowych jest Andrzej Gorczyca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AG Auto Andrzej Gorczyca z siedzibą w Jaśle, 38-200, ul. Bieszczadzka 29, NIP: 6851004656, REGON: 370260125, zwany dalej Offer.


3. Dane osobowe pozyskiwane przez Offer przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym także RODO.

II. Cele oraz rodzaje przetwarzanych danych

1. 
Offer zbiera dane dotyczące:
a. osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,
b. osób fizycznych prowadzących wewłasnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
c. osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
zwanych dalej Użytkownikami.

2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku rejestracji i zarządzania indywidualnym kontem w Offer. Podstawa prawna -art.
6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO (niezbędność do wykonania usług w Offer).

a. Podczas rejestracji konta Użytkownik podaje następujące dane:

- adrese-mail;
- nazwaużytkownika
- hasło
b. Podczas uzupełniania formularza dodawania wpisu Użytkownik oprócz informacji opisanych wart.
I pkt. 3 lit. a, może opcjonalnie podać także dodatkowe informacje:
- nazwę firmy;
- numer NIP;
- numer REGON;
- adres firmy (ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
- numer telefonu;
- numer faksu;

- strona internetowa firmy
- imię i nazwisko osoby do kontaktu.


4. Nazwa Użytkownika. Użytkownik podczas rejestracji konta ustala swoją nazwę Użytkownika, którą będzie się posługiwał podczas korzystania z Offer. Wybór nazwy Użytkownika uzależniony jest od aktualnej dostępności wolnych nazw. Nazwa użytkownika musi zawierać co najmniej cztery znaki i nie może zawierać tzw. polskich znaków. Nazwa użytkownika jest przypisana do jednego kontana stałe i nie można jej zmienić lub usunąć.

5. Hasło. Podczas rejestracji konta Użytkownik ustala indywidualne hasło dostępu do konta składające się z minimum ośmiu znaków (duże imałe litery oraz cyfry). Hasło to nie może być przekazywane osobom nieupoważnionym do posługiwania się kontem. Operator nieponosi żadnej odpowiedzialności za szkody jakie mogą powstać postronie Użytkownika w przypadku posługiwania się hasłem przez osoby do tego nieuprawnione.


6. Podczas korzystania z Offer mogą być gromadzone dodatkowe informacje w celu ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy funkcjonalności tych usług. Informacje zbierane są także w celu ustalenia, dochodzenia iegzekucji roszczeń, oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami powszechnymi i innymi instytucjami państwowymi. Podstawa prawna -art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO. Informacje które mogą być zbierane:
a. adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu;
b. nazwa domeny internetowej;
c. rodzaj przeglądarki internetowej;
d. typ systemu operacyjnego;
e. czas dostępu;
f. dane nawigacyjne;
g. dane klikniętych linkówlub odnośników, inne dane oraz sposób korzystania z Serwisu.

7. Dane osobowe są przekazywane do Offer dobrowolnie jednak są niezbędne do zawarcia oraz wywiązania się z umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Offer a Użytkownikiem.


III. Udostępnianie danych

1. Dane osobowe przekazywane są lub mogą być przekazywane naszym zaufanym Partnerom z których usług korzystamy przy prowadzeniu 
Offer. W zależności od uzgodnień lub potrzeb nasi Partnerzy wykonują polecenia Offer wyłącznie w określonym zakresie co docelów i sposobów przetwarzania danych albo sami ustalają cele i sposoby przetwarzania danych.

2. Nasi zaufani Partnerzy:
a. Nazwa.pl sp. z o.o., 31-870 Gdańsk, ul. Mieczysława Medweckiego 17. NIP: 6751402920 (właściciel serwera na którym działa Serwis) - informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na
stronie internetowej Partnera.
b. CashBill SA, 40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2. NIP: 6292410801 (operator płatności internetowych obsługujący Serwis) - informacjeo przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Partnera.
c. Facebook Ireland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (właściciel serwisu facebook.com, przycisk "Lubię to") - informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na
stronie internetowej Partnera.
d. GoogleLLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (właściciel serwisu google.com, reklamy AdSense i statystyki Serwisu) - informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na
stronie internetowej Partnera.

e. P.U.H. AG Auto Andrzej Gorczyca z siedzibą w Jaśle, 38-200, ul. Bieszczadzka 29, NIP: 6851004656 (właściciel serwisu Jaslo.com.pl do którego mogą być eksportowane ogłoszenia z powiatu jasielskiego)  - informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Partnera.

3. Dane osobowe są gromadzone z zachowaniem należytej staranności i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieuprawnione. Offer nie udostępnia przekazanych danych osobowych osobom trzecim, jednak w przypadku skierowania żądania jest zobowiązany do ich przekazywania uprawnionym organom państwowym w szczególności Policji, Prokuraturze, Sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W momencie podjęcia decyzji o sprzedaży naszego serwisu lub firmy, dane Użytkowników mogą zostać przekazane nowemu nabywcy. W takim przypadku nabywca będzie miał prawo do wykorzystania danych osobowych Użytkowników w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

1. Zgodnie z przepisem art.
5 ust. 1 lit.e rozporządzenia RODO dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane.

2. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od:
a. Podstawy przetwarzania danych osobowych, tj. udzielonej wyłącznie zgody na przetwarzanie danych lub zgody wraz z wykonaniem umowy pomiędzy Offer a Użytkownikiem;
b. Przepisów szczególnychwynikających z innych ustaw, w szczególności przepisów ustawy o rachunkowości, dotyczące minimalnego przechowywania ksiągrachunkowych;
c. Przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącegoprzedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Użytkownika lub Offer.


V. Prawa przysługujące Użytkownikom

1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- art.
7 ust. 3 RODO.
2. Prawo dostępu do danych osobowych - art.
15 RODO.
3. Prawo do sprostowania danych osobowych - art.
16 RODO.
4. Prawo do usunięcia danych osobowych - art.
17 RODO.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych- art.
18 RODO.
6. Prawo do przenoszenia danych osobowych - art.
20 RODO.
7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych -art.
21 RODO.

VI. Pliki cookies

1. Czym są pliki cookies?

W celu lepszej realizacji naszych usług będziemy przekazywać do Twojej przeglądarki niewielki plik, tak zwany cookie, który będzie przechowywany w Twoim komputerze i odczytywany przez nasz serwer internetowy. Plik taki nie może zostać odczytany przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji pliku. Pliki cookies są przez nas wykorzystywane do szeregu zadań administracyjnych. Jednym z takich zadań jest przechowywanie Twoich preferencji co do informacji określonego typu. Większość takich plików istnieje tylko w trakcie trwania odwiedzin lub sesji.

2.W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

W plikach cookies przechowuje się informacje, których serwis może potrzebować, aby:

- dostosować się do sposobów korzystaniaz niego przez Użytkowników
- zbierać dane statystycznedotyczące serwisu, np. na temat tego, jakie elementy są pobierane,które strony były odwiedzane, dane o nazwie domeny dostawcy usługinternetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającejserwis.

Pliki cookies Serwisu nie są szkodliwe dla komputerai danych, dlatego nie jest zalecane wyłączanie ich obsługi wprzeglądarkach.

Wykorzystujemy także standardowe pliki dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Offer oraz do oceny jego możliwości technicznych. Informacje te są używane do ustalenia ilości osób odwiedzających serwisoraz dostosowania strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika w celu poprawy użyteczności i obsługi. Dane te są wpełni zanonimizowane i nie można ich ani zmienić ani usunąć.

Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być zamieszczone na stronach Offer.


3. Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies można znaleźć na stronach poszczególnych przeglądarek.

VII. Kontakt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszej Polityki prywatności lub skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, przesłanie wiadomości drogą mailową na adres kontakt@offer.pl lub wysłanie listu pocztą tradycyjną na adres firmy podany wart. I pkt. 2.